DOKTORAND

 

PLNĚNÍ STUDIJNÍHO PLÁNU

 

ZKOUŠKA Z FILOSOFIE: http://ufar.ff.cuni.cz/fil/phd_neobor.html

 

PŘÍKLADY FFICKÝCH PRACÍ (ZDE - DOC)

 

ZKOUŠKA Z JAZYKA: http://jc.ff.cuni.cz/pgsa.htm

 


 

KURZY

 

KURZ ZÁKLADŮ VĚDECKÉ PRÁCE (+ PŘIHLÁŠKA) http://www.cas.cz/ostatni.php?m=5&ID=35

 

TERMÍNY KURZU ZÁKLADŮ VĚDECKÉ PRÁCE http://www.cas.cz/ostatni.php?m=5&ID=36

 


 

povinnosti v doktorském studiu (Opatření děkana) - http://ff.cuni.cz/FF-1525.html

 


 

VSTUP DO DATABÁZÍ https://onelog3.ruk.cuni.cz/login

 


 

NA ÚPLNÉM ZAČÁTKU - DOKTORANDSKÝ PROJEKT

 

ZÁKLADNÍ INFO http://www2.ff.cuni.cz/FF-190.html#14

Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2009/2010 http://www2.ff.cuni.cz/FF-190-version1-podminkyprijimacihorizeni09_10phd.doc

Přihláška do doktorandského studia (elektronická) http://is.cuni.cz/studium/prijriz/index.php

Termín pro doručení přihlášky na fakultu tedy 30.4.2009

Musí se vyplnit elektronická přihláška a dále přiložit tyto věci:

a) úředně ověřená kopie magisterského diplomu (uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně nedokončili magisterské studium, předloží doklad o ukončení studia nejpozději do 25. 9. 2009 na oddělení vědy; uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium v zahraničí (netýká se SR), předloží doklad o rovnocennosti vzdělání ("nostrifikaci")
b) strukturovaný životopis
c) projekt připravované doktorské disertační práce v rozsahu tři až pět stran včetně jména navrhovaného školitele
d) seznam oborově zaměřené četby
e) přehled dosavadních odborných aktivit (např. praxe, publikační činnost atd.)
f) originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku (originál ústřižku složenky, dokladu o bankovním převodu či elektronické platbě, potvrzení z pokladny FF). Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení kromě odst. 3 tohoto článku. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu.

BODY PROJEKTU:

1)      Téma – srozumitelně podané! Jinak budou mít nepříjemné otázky. Obecně, o co se jedná. Z čeho vycházím (diplomka?), v čem je problém. Konkretizace problému (zúžit, aby to bylo reálné).

2)      Motivace – např. už jsme se tímto tématem dříve zabývali, píšeme na to diplomku a zajímá nás to hlouběji, pracujeme v této oblasti... Výhodou je uvést: a) kdo práci povede, b) kontakty na odborníky, c) doložit skutečný zájem aktivitami. Záměr zažádat o grant, jet na zahraniční pracoviště.

3)      K čemu by bylo dobré se tím zabývat (přínos pro obor)

4)      Cíle projektu a jak jich chceme dosáhnout (stručně). Metoda – terénní pozorování, rozhovory, analýza diskursu

6)      Rozložit své plány na tři roky – viz níže

7)      Co plánujeme za aktivity – vzít si grant, publikovat, jet na konferenci, dělat osvětu:) atd....

 

ČASOVÉ ROZLOŽENÍ PROJEKTU (není nutné, ale užitečné)

1. rok - ujasnit postup, získávat kontakty, zjistit si opakující se konference, číst literaturu, background

2. rok - vlastní výzkum, číst spíše články, sledovat především aktuální dění

3. rok - psaní, interpretace a prezentace výsledků

 

 

 

http://www.ling.lancs.ac.uk/profiles/Ruth-Wodak/

http://rs347.rapidshare.com/files/104213800/Methods_Of_Critical_Discourse_Analysis.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 


terezavan

 

NAVRCHOLU.cz